fbpx


Wedstrijd Reglement survey IT Medewerkers

GIGHOUSE BV, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 0835.694.088 (hierna: “GIGHOUSE BV”), organiseert een wedstrijd onder de benaming “Marktonderzoek IT Medewerkers” (hierna: “de Wedstrijd”). De Wedstrijd loopt van 06/04/2023 tot 06/06/2023 12:00u (hierna: “de Duurtijd”).

De Wedstrijd is een wedstrijd waarbij deelnemers een bon van bol.com kunnen winnen ter waarde van 50 euro. Deelnemen aan de Wedstrijd kan door de survey te vervolledigen, de schiftingsvraag in te vullen en een mailadres achter te laten. De deelnemer die het dichtst bij de schiftingsvraag zit, wint de prijs. De deelnemer kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.

ARTICLE 1 - QUI PEUT PARTICIPER ?

1.1. Natuurlijke personen (i) die minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de deelname, (ii) die een officiële verblijfplaats in België hebben en die gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd kunnen deelnemen aan de Wedstrijd (hierna: “de Deelnemer”). GIGHOUSE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om minderjarige deelnemers te diskwalificeren.
1.2. Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen en in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs.
1.3. Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij GIGHOUSE BV, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).
1.5. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJD

2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting.
2.2. De Wedstrijd wordt georganiseerd van 06/04/2023 tot 06/06/2023 12:00u en bestaat uit één ronde waarna 1 winnaar wordt geselecteerd. Deelnemen aan de Wedstrijd kan enkel door het mailadres in te vullen in de survey en de survey volledig ingevuld te hebben. De deelnemer kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.
2.3. GIGHOUSE BV behoudt zich het recht voor om de einddatum van de Wedstrijd zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien GIGHOUSE BV beslist om de Wedstrijd langer te laten lopen, zal hierover een mededeling worden geplaatst op de Wedstrijdpagina. GIGHOUSE BV behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Wedstrijd op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Wedstrijdreglement te beëindigen naar eigen inzicht.

ARTICLE 3 - COMMENT PARTICIPER ?

3.1. Gedurende de Duurtijd kan de Deelnemer deelnemen aan de Wedstrijd door:

  1. a) De survey ‘IT MEDEWERKERS‘ te vervolledigen.
  2. b) Eigen mailadres in te vullen.
  3. c) Een antwoord te formuleren op de schiftingsvraag.

 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS

4.1. Bij afloop van de Wedstrijd wint de deelnemer die het dichtst bij de schiftingsvraag zit.
4.2. Op  16  juni om 15:30u 2023 zullen de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht worden via een email. Wanneer de Winnaar het bericht ontvangt, dient hij/zij dadelijk (i.e. binnen de 24 uur) contact op te nemen met GIGHOUSE BV. De deelnemers die geen prijs winnen zullen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen prijs behaald hebben.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1. Er is één prijs te winnen door één afzonderlijke persoon namelijk een bon van bol.com, ter waarde van €50.
5.2. Om de Prijs in ontvangst te nemen, neemt GIGHOUSE BV persoonlijk contact op met de winnaar.
5.3. De Winnaar kan zijn/haar/hun prijs ten laatste 24h na het privaat bericht van het event zoals vermeld in artikel 5.1. opeisen bij GIGHOUSE BV. Eens deze termijn verstreken is, zal de Winnaar het recht op de Prijs niet meer kunnen doen gelden. De niet opgeëiste Prijs wordt éénmaal herverdeeld onder de Deelnemers.
5.4. De gewonnen Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon.

ARTICLE 6 - DISQUALIFICATION, SUSPENSION OU ANNULATION

6.1. Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. GIGHOUSE BV kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement.
6.2. Les participants qui ont été disqualifiés ne peuvent plus participer au concours. Les décisions de GIGHOUSE BV à cet égard sont définitives et sans appel.
6.3. GIGHOUSE BV se réserve le droit d'écourter, de suspendre, de modifier ou d'annuler le concours pour toute raison indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure rendant impossible la poursuite du concours conformément au présent règlement, notamment en cas de dysfonctionnement d'Internet ou de tout autre problème lié aux réseaux de télécommunication, aux ordinateurs ou serveurs, aux fournisseurs d'accès à Internet, aux systèmes informatiques ou aux programmes informatiques.
6.4. GIGHOUSE BV se réserve en outre le droit d'écourter, de suspendre ou de prolonger le concours à sa convenance et à sa discrétion.
6.5. Lorsqu'une modification ou une suspension intervient en vertu des articles 6.3 ou 6.4, GIGHOUSE BV doit afficher clairement un avis de modification ou de suspension sur la page du jeu-concours.
6.6. Si le règlement du concours est modifié par GIGHOUSE BV, les participants recevront une notification de cette modification. Ils ont alors le choix entre participer ou se retirer du concours.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ

7.1. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan GIGHOUSE BV.
7.2. GIGHOUSE BV is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

  1. a) une interruption ou un dysfonctionnement de l'Internet ou de l'ordinateur d'un participant ou d'une personne ou société impliquée dans l'organisation du concours ou tout autre problème lié aux réseaux de télécommunication, aux ordinateurs ou serveurs, aux fournisseurs d'accès à Internet, aux systèmes informatiques ou aux programmes informatiques ;
    b) l'accès de toute personne à la page du concours ou l'impossibilité d'accéder à la page du concours ;
    c) l'utilisation de la page du Concours, y compris toute anomalie ou tout virus qui pourrait infecter et/ou endommager l'équipement informatique ou tout autre bien du Participant.

7.3. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt GIGHOUSE BV zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
7.4. GIGHOUSE BV biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. GIGHOUSE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.
7.5. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen GIGHOUSE BV, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd.
7.6. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de beantwoorde vragen die hij/zij oplaadt op de Wedstrijdpagina. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen rechten van derden schenden en zullen GIGHOUSE BV dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen GIGHOUSE BV.
7.7. GIGHOUSE BV. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Wedstrijdpagina en de ingezonden antwoorden en evenmin voor het onrechtmatig gebruik ervan.

ARTICLE 8 - ACCEPTATION

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die GIGHOUSE BV zou moeten nemen.

ARTICLE 9 - RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

9.1. Na afloop van de Wedstrijd deelt de Deelnemer (enkel de Winnaars) aan GIGHOUSE BV persoonsgegevens mee.
GIGHOUSE BV traite ces données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. GIGHOUSE BV traite également ces données à caractère personnel conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.
9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.
9.3. De bedoelde persoonsgegevens omvatten het e-mailadres van de Deelnemer. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om de naam en de antwoorden van de Winnaar op de Website en de Facebookpagina van GIGHOUSE BV te vermelden.
9.4. Les participants garantissent qu'ils fournissent légalement des données personnelles à GIGHOUSE BV et qu'ils indemniseront et dégageront GIGHOUSE BV de toute responsabilité en cas de réclamation d'un tiers à l'encontre de GIGHOUSE BV pour traitement illégal de leurs données personnelles.
9.5. Iedere Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:
1.Recht van toegang en inzage:
De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat GIGHOUSE BV van deze persoonsgegevens maakt.
2.Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan GIGHOUSE BV. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om GIGHOUSE BV te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.
De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Actie, zodat GIGHOUSE BV deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
3.Recht van verzet:
De Deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.
9.6. Recht van vrije gegevensoverdracht:
De Deelnemer beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door GIGHOUSE BV verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
9.7. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
Het uitoefenen van deze rechten kan door GIGHOUSE BV daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1. De Deelnemers garanderen de authenticiteit van de ingezonden antwoorden. De Deelnemers die antwoorden inzenden hebben kennis van het auteursrecht en portretrecht. Door dit Wedstrijdreglement te aanvaarden, garanderen zij dat zij over alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden foto’s beschikken en dragen zij zonder enige vergoeding uitdrukkelijk en onherroepelijk alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden antwoorden over aan GIGHOUSE BV voor alle gekende media en dragers. GIGHOUSE BV heeft hierdoor het recht om alle materialen te publiceren en de reproduceren. De exclusieve overdracht van de auteurs- en portretrechten op de ingezonden antwoorden vindt plaats in de ruimst mogelijk zin.
10.2. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen enkel intellectueel eigendomsrecht van een derde schenden en zullen GIGHOUSE BVdan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de GIGHOUSE BV wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten.
10.3. GIGHOUSE BV verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken door derden op haar in het kader van deze Wedstrijd verkregen auteurs- en portretrechten.

ARTICLE 11 - LITIGE

11.1. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.
11.2. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met GIGHOUSE BV alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
11.3. Betreffende de keuze van de winnaars zal geen enkele betwisting worden aanvaard.
11.4. Alle beslissingen van GIGHOUSE BV in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.
11.5. Wanneer één van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.
11.6. Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
11.7. De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.