fbpx

Klokkenluidersregeling

1. Doel – Waarom?

Onze bedrijfswaarden en gedragsrichtlijnen zijn uitgewerkt in de Gighouse Code of Conduct & Ethics
Met onze Code of Conduct & Ethics willen wij de bedrijfswaarden en principes in ons professioneel en
persoonlijk gedrag uiteenzetten en ons ertoe verbinden onze missie op een ethische manier te vervullen.
Deze procedure biedt een aanvullende regeling voor onze visie en beginselen in het kader van
klokkenluiden, zoals beschreven in de Code of Conduct & Ethics. Het biedt een kader voor interne
rapportering en voor de opvolging van vermoedelijk wangedrag. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen
het bewustzijn kan en moet verhogen als hij/zij te goeder trouw gelooft dat er onethische praktijken of
wangedrag gaande is.
Deze regeling is ook aangenomen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de
bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden alsook van de Belgische
wetgeving waarmee de Richtlijn in nationaal recht werd omgezet. Het algemene doel van de Europese
richtlijn en de Belgische wet is klokkenluiders te beschermen tegen vergelding in welke vorm dan ook
en publieke en private organisaties te verplichten formele procedures in te stellen voor interne melding
en opvolging van meldingen.
Wij benadrukken dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft voor het bijdragen tot en handhaven van
een cultuur van transparantie en openheid, vrij van vergelding. Meer in het bijzonder draagt het
management van Gighouse een belangrijke verantwoordelijkheid om te handelen in
overeenstemming met onze kernwaarden en ons beleid. Zij moeten niet alleen het goede voorbeeld
geven, maar ook hun teamleden ondersteunen in hun inspanningen om deze principes te handhaven.

2. Scope – Wie?

In overeenstemming met de Europese richtlijn en de Belgische wetgeving is de Klokkenluidersregeling
van Gighouse niet alleen van toepassing op huidige en toekomstige werknemers, maar ook op
voormalige werknemers, zelfstandigen, aandeelhouders en personen die deel uitmaken van het
bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, vrijwilligers en betaalde of onbetaalde stagiairs,
sollicitanten, alle personen die werken onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en
leveranciers.
Bijgevolg zullen de in deze regeling beschreven interne meldingskanalen worden opengesteld voor alle
voornoemde partijen, die allen door Gighouse zullen worden beschermd tegen represailles.

3. Wangedrag – Wat?

Deze Klokkenluidersregeling is van toepassing op alle vermoedelijke of daadwerkelijke (pogingen tot)
onwettig, onethisch of niet-legitiem gedrag dat betrekking heeft op Gighouse (hierna de “rapporteerbare
inbreuken”).
In het kader van deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten
rapporteerbare inbreuken:
1) Inbreuken die onder het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn en de Belgische wet
vallen, namelijk inbreuken met betrekking tot:
• Overheidsopdrachten;
• Financiële diensten, producten en markten en preventie van witwassen en financiering
van terrorisme;
• Productveiligheid en compliance;
• Transportveiligheid;
• Bescherming van het milieu;
• Inbreuken die de financiële belangen van de Unie schaden en/of verband houden met
de interne markt;
• Voedsel- en voederveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren;
• Volksgezondheid;
• Bescherming van de consument;
• Bescherming van privacy en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen;
• Sociale fraude;
• Fiscale fraude;
• Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
De Klokkenluidersregeling van Gighouse is niet alleen van toepassing op inbreuken op de werkplek,
in openbare en privéruimten, maar strekt zich uit tot inbreuken met betrekking tot alle werkgerelateerde activiteiten zoals (niet-limitatief):
• Tijdens conferenties, seminaries of opleidingen
• Tijdens werk-gerelateerde reizen
• Tijdens evenementen na het werk
• Via werk-gerelateerde communicatie
• In door de werkgever beschikbaar gestelde accommodatie, bijvoorbeeld bij het
verstrekken van woonfaciliteiten aan mensen op het werk
Gighouse benadrukt en verbindt zich ertoe alle personen die te goeder trouw vermoedelijke of
daadwerkelijke (pogingen tot) inbreuken melden, te beschermen tegen vergelding.

4. Blow the whistle! – Hoe?

Inbreuken op het recht van de Unie moeten in een vroeg stadium worden ontdekt, aangepakt en
verholpen. Het bieden van kanalen voor het melden van inbreuken of wangedrag (“klokkenluiden”) is
essentieel.
Deze Klokkenluidersregeling is bedoeld om interne kanalen te bieden voor het melden van
waarnemingen of bevindingen met betrekking tot (vermoedelijke) inbreuken die betrekking hebben op
Gighouse , zonder de hiërarchische route of het gebruikelijke kanaal te hoeven volgen. Het is geen
vervanging van maar een aanvulling op de bestaande procedures voor de behandeling van (individuele)
klachten of onregelmatigheden. Klokkenluiderskanalen zijn ingesteld om (pogingen tot) illegaal, onethisch of niet-legitiem gedrag te melden wanneer deze niet via de gebruikelijke kanalen, zoals de
directe leidinggevende, de HR-manager of een andere reguliere aangewezen persoon, kunnen worden
gemeld.
Wij moedigen alle medewerkers van Gighouse , voormalige medewerkers, zelfstandigen,
aandeelhouders, personen die deel uitmaken van het bestuurlijk, management of toezichthoudend
orgaan, vrijwilligers en stagiaires, sollicitanten, alle personen die onder toezicht en leiding van
aannemers, onderaannemers en leveranciers werken, aan om elke vorm van vermoedelijke of
daadwerkelijke inbreuken of wangedrag te melden via de speciale interne kanalen die Gighouse heeft
geïmplementeerd. Wij nemen alle ontvangen meldingen serieus en zetten ons in om elke melding te
onderzoeken.
U kunt op verschillende manieren rapporteren:
Indien mogelijk, bespreek de kwestie met uw meldingsbeheerder persoonlijk, telefonisch of via e-mail

Melissa Goossens
HR Legal Expert
melissa.goossens@accentjobs.be
+ 32 470 99 25 18

Joke Vancoppernolle
Company Lawyer
joke.vancoppernolle@accentjobs.be
+ 32 496 71 35 52

Als u zich daartoe niet in staat acht, kunt u het wangedrag melden via onze meldingstool (SPOT):
qr
Met Spot kunt u feitelijk of vermoedelijk wangedrag op een toegankelijke en desgewenst anonieme
manier aankaarten. De aangepaste workflow binnen Spot begeleidt klokkenluiders door het hele proces.
Elke kwestie wordt behandeld en opgevolgd volgens de bestaande escalatieprocedures. Open de tool
via talktospot.com/hohr of via de QR-code.
Hoewel Gighouse hoopt dat het melden van een zorg via de interne meldingskanalen voldoende soelaas
biedt en daarom de voorkeur geniet, kunnen er omstandigheden zijn waarin het gepaster is om een
bezorgdheid rechtstreeks aan een externe instantie te melden. Indien van toepassing, kunt u uw
bezorgdheid rechtstreeks melden aan de Federale Ombudsman .

5. Behandeling en onderzoek

Voor elke melding ontvangt u binnen zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. De
meldingsbeheerder zal u ook meedelen of de melding als een potentieel wangedrag wordt beoordeeld,
of dat het een zaak is die via de normale meldingsprocedures moet worden afgehandeld. Indien dit
noodzakelijk wordt geacht, zal de meldingsbeheerder samen met klokkenluiderscomité (samengesteld uit: company lawyer, HR Legal Expert, Audit manager en de operations manager) een onderzoek
instellen naar de inhoud van de melding.
Tijdens het onderzoek kan de meldingsbeheerder ook contact met u opnemen (via SPOT of, indien
mogelijk, rechtstreeks) voor verdere verduidelijking. Zoals de Europese Richtlijn vereist, moet Gighouse
het recht van de in de melding genoemde personen om te worden gehoord en het recht op toegang tot
hun dossier respecteren, hierbij rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de
melding en de melder en zonder het onderzoek in gevaar te brengen.
Binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging zal de meldingsbeheerder voor zover mogelijk en met
inachtneming van eventuele van toepassing zijnde vertrouwelijkheidseisen of privacy kwesties met
betrekking tot eenieder die het onderwerp van de melding is, aan de melder verslag uitbrengen over de
stand van het onderzoek en de eventueel genomen verzachtende maatregelen.
Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en informatie wordt alleen gedeeld op een ‘need to
know’ basis. De gegevens van elke melding worden niet langer bewaard dan nodig en passend is om
aan de eisen van de Richtlijn te voldoen.
Alle persoonsgegevens die door Gighouse in het kader van deze Klokkenluidersregeling worden
verwerkt, worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en worden uitsluitend
gebruikt om de doelstellingen van deze regeling te verwezenlijken.

6. Niet-vergelding

De identiteit van de melder en alle andere informatie waaruit de identiteit van de melder direct of indirect
kan worden afgeleid, worden zoveel als mogelijk confidentieel gehouden. Deze informatie mag alleen
openbaar worden gemaakt wanneer dit in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of
gerechtelijke procedures een noodzakelijke en evenredige verplichting is die door het recht van de Unie
of het nationale recht wordt opgelegd. Indien informatie openbaar wordt gemaakt, wordt de melder
daarvan in kennis gesteld voordat zijn identiteit bekend wordt gemaakt, tenzij die informatie het
desbetreffende onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou brengen.
De melder die te goeder trouw en op redelijke gronden handelt (“gegronde redenen”/”motifs
raisonnables”) wordt door deze Klokkenluidersregeling beschermd tegen vergelding. Er zijn geen
repercussies verbonden aan het te goeder trouw en op redelijke gronden melden van een (mogelijke)
inbreuk, ook niet als de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn. Dit betekent dat de melder op geen
enkele wijze mag worden benadeeld als gevolg van zijn of haar melding.
Indien de melder aantoont dat hij of zij als gevolg van zijn of haar melding wordt gestraft, onrechtvaardig
wordt behandeld of op een andere wijze wordt benadeeld, wordt aangenomen dat de schade is
toegebracht als vergelding voor de melding, tenzij de persoon die de negatieve maatregel heeft
genomen kan aantonen dat die maatregel gebaseerd was op gerechtvaardigde redenen en geen enkel
verband hield met de meldingsdaad van de melder. Indien uit het onderzoek blijkt dat een melding vals
of te kwader trouw is gedaan, kan dit reden zijn om passende en redelijke maatregelen tegen de melder
te nemen. Tegen eenieder die de bepalingen van deze regeling overtreedt, kunnen disciplinaire
maatregelen worden genomen, waaronder ontslag.