fbpx

Privacyverklaring

Lees deze privacyverklaring en cookie policy (hierna: de “Privacyverklaring”) aandachtig door aangezien deze uitleg geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GIGHOUSE en uw rechten onder de toepasselijke wetgeving toelicht.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt, verbeterd, aangevuld of geactualiseerd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring kunt u ten allen tijde vinden op de website https://www.gighouse.be/privacy-policy/. GIGHOUSE adviseert u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

Deze Privacyverklaring geeft aan hoe persoonsgegevens van u door GIGHOUSE worden verwerkt.

De verwerking gebeurt door GIGHOUSE BV (hierna ‘GIGHOUSE’), met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0825.694.088.

GIGHOUSE verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën van personen:

 • van personen die de GIGHOUSE app (hierna: de “App”) gebruiken,
 • van personen die de website https://www.gighouse.be/ (hierna: de ‘Website’),
 • van personen die door freelancers worden opgegeven als referentie- en/of contactpersoon voor noodgevallen,
 • van contactpersonen bij klanten,
 • van interne medewerkers en sollicitanten voor een interne vacature bij GIGHOUSE,
 • van contactpersonen bij leveranciers en dienstverleners,
 • van personen die op enige andere manier gegevens nalaten bij GIGHOUSE om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van GIGHOUSE.

 

1.2. GIGHOUSE streeft ernaar de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven , alsook de bepalingen inzake reclame per elektronische post uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Door gebruik te maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan GIGHOUSE te verstrekken, verklaart u kennis genomen te hebben van de bepalingen van de Privacyverklaring.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1  GIGHOUSE verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…;
 • Identificatiegegevens:  zoals naam, emailadres, adres, telefoonnummer, nationaliteit, …;
 • Professionele en/of opleidingsgegevens zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;
 • Financiële gegevens zoals bv. bankrekeningnummer,…

2.2  GIGHOUSE verwerkt daarnaast ook publiek beschikbare gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn via een levering van informatie.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:  

GIGHOUSE zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Elektronische identificatiegegevens:
 • Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website en de Apps;

Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van GIGHOUSE om haar Website, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van GIGHOUSE te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie).

 • Identificatiegegevens:
 • Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;

Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

 • Professionele en/of opleidingsgegevens:
 • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een opdracht;
 • Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
 • Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante opdracht zou aandienen;
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;

Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

 • Financiële gegevens:
 • Voor de uitbetaling van vergoedingen of andere krachtens de overeenkomst/ opdracht verschuldigde betalingen;

Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

U bent algemeen genomen niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, voor het verlenen van bepaalde diensten is de mededeling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk en is het bijgevolg onmogelijk deze diensten te leveren, wanneer u weigert de betreffende persoonsgegevens mee te delen.

3.2 Direct marketing

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marketing (o.a. het verzenden van vacatures en jobaanbiedingen, tevredenheidsenquêtes, reclame, uitnodigingen voor beurzen, info en carrièreadvies en wedstrijdverzoeken) voor de dienstverlening van GIGHOUSE.

Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van GIGHOUSE om de dienstverlening te verbeteren en de goede werking en groei van GIGHOUSE te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie).

Artikel 4 Doorgifte aan derden

4.1 Doorgifte aan dienstverleners en anderen

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) klanten waarvoor u werkt/ eventueel zou kunnen werken.

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening.

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, b.v. nationale en internationale overheden en gerechtelijke instanties indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan banken, verzekeringsondernemingen en aanbieders van voordelen van alle aard met het oog op het verrichten van betalingen, het aanbieden van verzekeringen en het aanbieden van voordelen van alle aard in een arbeidsrechtelijke context.

4.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep 

GIGHOUSE maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.

GIGHOUSE zal de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van GIGHOUSE en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat GIGHOUSE samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. GIGHOUSE blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 6).

4..3 Doorgifte aan derde landen: 

GIGHOUSE kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert GIGHOUSE dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de volgende website (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl).

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door GIGHOUSE bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen GIGHOUSE en u:

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website of App;
 • Identificatiegegevens :

Gegevens van freelancers: 

GIGHOUSE houdt de gegevens van de freelancers bij tot 10 jaar na einde van het laatste project met de freelancer/ laatste contact met de freelancer. De gegevens van de freelancers met wie er de laatste 10 jaar geen project noch contact is geweest, worden gewist.

Identificatiegegevensklant of andere zakelijke relaties: 

Deze gegevens zullen minstens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijnen of desgevallend zolang als nodig is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken

 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die GIGHOUSE verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om GIGHOUSE te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

U heeft steeds het recht om GIGHOUSE te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of GIGHOUSE te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met GIGHOUSE op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). Indien GIGHOUSE redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, kan GIGHOUSE u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

GIGHOUSE is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

GIGHOUSE heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent GIGHOUSE toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers.

GIGHOUSE zalen gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen – die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring – tegenstelbaar te maken aan haar werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat de werknemers en aangestelden van GIGHOUSE gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 8 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

GIGHOUSE kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zal GIGHOUSE de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

GIGHOUSE zal u tevens proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 9 – Ons contacteren

U kan steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer 051 460 500 of via gdpr@gighouse.be . Voor het uitoefenen van uw rechten (overeenkomstig artikel 6) of voor verdere vragen omtrent deze Privacyverklaring, kan u ons steeds contacteren via gdpr@gighouse.be.

 

Datum van de laatste herziening : 3/10 augustus 2023.