fbpx

Algemene voorwaarden opdrachtgever

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

De Opdrachtgever en GIGHOUSE sluiten hierbij een raamovereenkomst (hierna genoemd “Raamovereenkomst”) waarbij GIGHOUSE zal optreden als tussenpersoon tussen de Opdrachtgever en de Freelancer, die bepaalde projecten (hierna genoemd “Projecten”) zal uitvoeren voor de Opdrachtgever.

De opdrachten (hierna genoemd “Opdrachten”) van GIGHOUSE bestaan in de matching van de Opdrachtgever en de Freelancer en de administratieve afhandeling van de samenwerking, waaronder de administratie en de facturatie.

Per Project zal er een afzonderlijke projectovereenkomst (hierna genoemd “Projectovereenkomst”) worden opgesteld en ondertekend door de Opdrachtgever en GIGHOUSE.

De bepalingen van onderhavige Raamovereenkomst zijn van toepassing op elke Projectovereenkomst aan deze Raamovereenkomst.

Artikel 2: Modaliteiten van de dienstverlening

GIGHOUSE en de Freelancer oefenen hun activiteiten op volkomen onafhankelijke wijze uit en zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de Opdrachtgever of ten opzichte van elkaar.

Voor zover als nodig benadrukken de partijen dat de vrijheid en onafhankelijkheid waarover zij jegens elkaar beschikken voor de uitvoering van onderhavige Raamovereenkomst een essentieel element uitmaakt, bij gebreke waaraan onderhavige Raamovereenkomst niet zou zijn afgesloten.

GIGHOUSE zal haar activiteit aldus naar eigen keuze en inzicht organiseren. Zij zal wel de nodige middelen, energie en tijd aan de Opdrachten wijden die nodig zijn voor een correcte en professionele uitvoering ervan en tevens rekening houden met de noodwendigheden van de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever.

GIGHOUSE zal de Opdrachten uitvoeren volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de bepalingen van deze Raamovereenkomst.

Artikel 3: Freelancers

3.1.      GIGHOUSE verbindt er zich toe om voor de uitvoering van de Projecten vakbekwame Freelancers in te zetten.

3.2.      De Freelancer zal op geen enkel ogenblik als werknemer of agent van de Opdrachtgever of van GIGHOUSE kunnen worden beschouwd. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn om enig gedeelte van het gezag dat aan een werkgever toekomt, uit te oefenen over de Freelancer.

Artikel 4: Prijs

4.1. De Opdrachtgever zal een prijs (hierna genoemd “Prijs”) betalen aan GIGHOUSE, samengesteld als volgt:

– enerzijds een bedrag voor de Projecten uitgevoerd door de Freelancer (door GIGHOUSE door te storten aan de Freelancer) en;

– anderzijds een bedrag voor de Opdrachten van GIGHOUSE (matching tussen de Freelancer en de Opdrachtgever en de administratieve afhandeling van de samenwerking, waaronder facturatie) van 22% of 24% berekend op basis van dagfee Freelancer.

De Prijs wordt gespecificeerd in de Projectovereenkomst bij deze Raamovereenkomst. Het betreft een prijs inclusief alle kosten en exclusief BTW.

4.2. De Prijs zal door GIGHOUSE aan de Opdrachtgever gefactureerd worden op het einde van elke week na validatie door de Opdrachtgever van de timesheets van de Freelancer. Op de factuur zal het bedrag dat betrekking heeft op de Projecten uitgevoerd door de Freelancer (door GIGHOUSE door te storten aan de Freelancer) en het bedrag dat betrekking heeft op de Opdrachten van GIGHOUSE, apart worden vermeld.

Bij gebrek aan validatie door de Opdrachtgever binnen de 48 uur na ontvangst van de timesheets, wordt de Opdrachtgever automatisch geacht deze onherroepelijk te hebben aanvaard.

De facturen van GIGHOUSE zullen via domiciliering (10 dagen) of 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald worden. Deze afspraak wordt vastgelegd en bepaald in de projectovereenkomst. Na het verstrijken van de vervaldatum zal GIGHOUSE van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, een verwijlinterest kunnen aanrekenen op de niet betaalde som welke gelijk is aan de wettelijke interest zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties evenals een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan tien (10) procent van de niet betaalde som, met een minimum van 100,00 EUR, en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

5.1. Zowel tijdens de duur van deze Raamovereenkomst als nadat deze een einde genomen zal hebben om welke reden dan ook, verbindt GIGHOUSE zich ertoe de meest strikte discretie te bewaren ten aanzien van elke derde met betrekking tot feiten waarvan zij kennis zou genomen hebben bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde Opdrachten.

5.2. GIGHOUSE zal erop toezien dat iedere persoon waarop zij beroep doet voor de uitvoering van de Opdrachten, dezelfde verplichting als beschreven in artikel 5.1. onderschrijft.

5.3. GIGHOUSE gaat ermee akkoord en maakt zich sterk dat alle technische verbeteringen, nieuwe processen, en meer bepaald alle uitvindingen, ongeacht hun aard, waarvan GIGHOUSE of de Freelancer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst rechthebbende of mederechthebbende zou worden, onherroepelijk tot de exclusieve eigendom van de Opdrachtgever zullen behoren, zonder dat hiervoor een bijkomend recht op vergoeding bestaat in hoofde van GIGHOUSE of de Freelancer.

5.4. Indien de Freelancer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst wordt toevertrouwd met het tot stand brengen van enig auteursrechtelijk beschermd werk of computerprogramma – hierin begrepen doch niet beperkt tot tekeningen, literaire werken van alle aard, databanken – maakt GIGHOUSE zich sterk dat alle patrimoniale rechten die aan deze werken zijn verbonden worden overgedragen aan de Opdrachtgever, voor de volledige duur van deze rechten en voor de hele wereld.

5.5. Deze overdracht omvat, doch is niet beperkt tot, het recht om elk van deze werken op de volgende wijzen te exploiteren:

de grafische uitgave van het werk in om het even welke boekvorm, voor om het even welk doel, in om het even welke taal;
-het recht om het werk te vertalen of te laten vertalen in om het even welke taal;
de opname van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal van het werk, in een bloemlezing, databank, multimediawerk of anderszins, en de exploitatie van de aldus ontstane creaties;
-de publicatie van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, in een krant, weekblad, tijdschrift of anderszins;
-de vastlegging van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, op geluids-en/of beelddragers (o.a. geluidscassettes, beeldcassettes, cd, cd-rom, cd-i, internet, elke andere elektronische uitgave), alsook de verveelvoudiging van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, via bovenvermelde geluids-en/of beelddragers en de exploitatie van laatstgenoemde creaties;
-de publieke mededeling van (een gedeelte van) het werk, ongeacht de taal, via radio of televisie;
-de bewerking van het werk, met uitsluiting van iedere audiovisuele bewerking, en de exploitatie van deze bewerking op één van de hierboven vermelde wijzen;
-het recht om, indien het werk geëxploiteerd wordt overeenkomstig één van de hierboven genoemde wijzen en hierdoor exemplaren van dit werk tot stand komen, deze exemplaren te verhuren of uit te lenen.

5.6. De vergoeding voor de overdracht van patrimoniale rechten voor elk van deze exploitatiewijzen wordt gedekt door de Prijs die is voorzien in artikel 4.1 van deze Raamovereenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GIGHOUSE voor de uitvoering van de Opdrachten is beperkt tot schade die de Opdrachtgever zou lijden als gevolg van de opzettelijke fouten en bedrog van GIGHOUSE.

De eventuele aansprakelijkheid van GIGHOUSE is beperkt tot de directe en voorzienbare schade met uitsluiting van elke indirecte schade (o.a. omzetderving Opdrachtgever) geleden door de Opdrachtgever en beloopt maximaal 10 % van de door GIGHOUSE gefactureerde bedragen voor de uitvoering van de Opdracht waarop de klacht van de Opdrachtgever betrekking heeft.

GIGHOUSE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever zou lijden ten gevolge van fouten (inclusief zware of opzettelijke fouten) of nalatigheden begaan door de Freelancer tijdens de uitvoering van de Projecten.

Artikel 7 : Niet-afwerving

7.1.      De Opdrachtgever zal voor een termijn van 125 gepresteerde werkdagen (1 werkdag = 8u) er zich van onthouden om (i) enige Freelancer die door GIGHOUSE werd betrokken bij de uitvoering van de Projecten beschreven in artikel 1 in dienst te nemen, of (ii) deze Freelancer rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, in te zetten voor dezelfde of gelijkaardige activiteiten als de Projecten.

7.2.      Ingeval van inbreuk op art. 7.1 van deze Raamovereenkomst zal de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn aan GIGHOUSE, overeenstemmend met 24% van de vergoedingen die onder deze Raamovereenkomst door GIGHOUSE aan de Opdrachtgever werden gefactureerd, onverminderd het recht van GIGHOUSE om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 8:        Duur van de overeenkomst

8.1.    Onderhavige Raamovereenkomst neemt een aanvang bij registratie door de Opdrachtgever op de website van GIGHOUSE.

8.2.    De Raamovereenkomst kan door beide partijen worden opgezegd mits inachtneming van een opzeggingstermijn gelijk aan één maand. De opzeg dient te worden betekend per aangetekend schrijven. De opzegtermijn begint te lopen de dag na het versturen van het aangetekend schrijven. De poststempel geldt als bewijs van datum van verzending.

Deze opzeggingstermijn wordt opgeschort tot zolang (één van) de Projectovereenkomst(en) nog niet volledig is uitgevoerd.

8.3. GIGHOUSE kan in afwijking van artikel 8.2 deze Raamovereenkomst éénzijdig en onmiddellijk beëindigen zonder opzegtermijn of –vergoeding, onverminderd haar recht op schadevergoeding, ingeval:

de Klant enige bepaling van deze Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst (o.a. het niet-naleven van de overeengekomen betalingstermijnen) schendt;

van faling, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de Klant.

Artikel 9:  Integraliteit van de overeenkomst

9.1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onderhavige Raamovereenkomst samen met de Projectovereenkomst(en) aan deze Raamovereenkomst, de integraliteit van de overeenkomsten tussen partijen uitdrukt en alle vorige overeenkomsten tussen partijen, evenals alle schriftelijke en mondelinge voorstellen, onderhandelingen, conversaties en discussies, voorheen tussen de partijen gevoerd met betrekking tot onderhavige Raamovereenkomst, vervangt en dat in voorkomend geval, de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever geen toepassing zullen vinden.

9.2. Enkel schriftelijk en in onderlinge overeenstemming kunnen wijzigingen aan deze Raamovereenkomst aangebracht worden.

Artikel 10 :     Toepasselijk recht en bevoegd rechtscollege

10.1. Onderhavige Raamovereenkomst is in al haar aspecten onderworpen aan Belgisch recht.

10.2. Ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van onderhavige Raamovereenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.