fbpx


Wedstrijd Reglement Scavenger Hunt Nieuwe Website

GIGHOUSE BV, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 0835.694.088 (hierna: “GIGHOUSE BV”), organiseert een wedstrijd onder de benaming “Scavenger Hunt Nieuwe website” (hierna: “de Wedstrijd”). De Wedstrijd loopt van 5 oktober tot en met 12 oktober 12:00u (hierna: “de Duurtijd”).

De Wedstrijd is een wedstrijd waarbij deelnemers marketing consultancy kunnen winnen ter waarde van € 500 in de vorm van oftewel een SEO-audit of algemene marketing consultancy (hierna: “de Prijs”) kunnen winnen. Deelnemen aan de Wedstrijd kan door de zoektocht op de website te voltooien, de schiftingsvraag in te vullen en het formulier op https://www.gighouse.be/vacatures/scavenger-hunter/ in te vullen. De deelnemer die het dichtst bij de schiftingsvraag zit, wint de prijs. De deelnemer kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.

ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN?

1.1. Natuurlijke personen (i) die minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de deelname, (ii) die een officiële verblijfplaats in België hebben en die gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd kunnen deelnemen aan de Wedstrijd (hierna: “de Deelnemer”). GIGHOUSE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om minderjarige deelnemers te diskwalificeren.
1.2. Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen en in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs.
1.3. Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij GIGHOUSE BV, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).
1.5. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJD

2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting.
2.2. De Wedstrijd wordt georganiseerd van 5 oktober tot en met 12 oktober 12:00u en bestaat uit één ronde waarna 1 winnaar wordt geselecteerd. Deelnemen aan de Wedstrijd kan enkel door het formulier in te zenden op https://www.gighouse.be/vacatures/scavenger-hunter/  . De deelnemer kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.
2.3. GIGHOUSE BV behoudt zich het recht voor om de einddatum van de Wedstrijd zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien GIGHOUSE BV beslist om de Wedstrijd langer te laten lopen, zal hierover een mededeling worden geplaatst op de Wedstrijdpagina. GIGHOUSE BV behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Wedstrijd op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Wedstrijdreglement te beëindigen naar eigen inzicht.

ARTIKEL 3 – HOE DEELNEMEN?

3.1. Gedurende de Duurtijd kan de Deelnemer deelnemen aan de Wedstrijd door:

  1. a) Deel te nemen aan de zoektocht op de website.
  2. b) Het formulier in te vullen op de website.
  3. c) Een antwoord te formuleren op de schiftingsvraag.

 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS

4.1. Bij afloop van de Wedstrijd wint de deelnemer die het dichtst bij de schiftingsvraag zit.
4.2. Op vrijdag 16 oktober om 15:30u 2020 zal de winnaar persoonlijk op de hoogte gebracht worden via een email. Wanneer de Winnaar het bericht ontvangen, dient hij/zij dadelijk (i.e. binnen de 24 uur) contact op te nemen met GIGHOUSE BV. De deelnemers die geen prijs winnen zullen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen prijs behaald hebben.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Er is 1 prijs te winnen namelijk: marketing consultancy  door een van de freelancers aangesloten bij GIGHOUSE, ter waarde van € 500 in de vorm van oftewel een SEO-audit of algemene marketing consultancy.
5.2. Om de Prijs in ontvangst te nemen, neemt GIGHOUSE BV persoonlijk contact op met de winnaar om de preferenties af te toetsen.
5.3. De Winnaars kunnen hun Prijs ten laatste 24h na het privaat bericht van het event zoals vermeld in artikel 5.1. opeisen bij GIGHOUSE BV. Eens deze termijn verstreken is, zullen de Winnaars hun recht op de Prijs niet meer kunnen doen gelden. De niet opgeëiste Prijs worden éénmaal herverdeeld onder de Deelnemers.
5.4. De gewonnen Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon.

ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE

6.1. Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. GIGHOUSE BV kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement.
6.2. De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. Beslissingen van GIGHOUSE BV hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open.
6.3. GIGHOUSE BV behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.
6.4. GIGHOUSE BV behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.
6.5. Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal GIGHOUSE BV een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de Wedstrijdpagina plaatsen.
6.6. Indien het Wedstrijdreglement wordt gewijzigd door GIGHOUSE BV, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen of zich terugtrekken uit de Wedstrijd.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan GIGHOUSE BV.
7.2. GIGHOUSE BV is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

  1. a) een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
    b) de toegang van gelijk wie tot de Wedstrijdpagina of de onmogelijkheid om toegang tot de Wedstrijdpagina te verkrijgen;
    c) het gebruik van de Wedstrijdpagina, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.3. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt GIGHOUSE BV zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
7.4. GIGHOUSE BV biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. GIGHOUSE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.
7.5. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen GIGHOUSE BV, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd.
7.6. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de beantwoorde vragen die hij/zij oplaadt op de Wedstrijdpagina. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen rechten van derden schenden en zullen GIGHOUSE BV dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen GIGHOUSE BV.
7.7. GIGHOUSE BV. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Wedstrijdpagina en de ingezonden antwoorden en evenmin voor het onrechtmatig gebruik ervan.

ARTIKEL 8 – AANVAARDING

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die GIGHOUSE BV zou moeten nemen.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

9.1. Na afloop van de Wedstrijd deelt de Deelnemer (enkel de Winnaar) aan GIGHOUSE BV persoonsgegevens mee.
GIGHOUSE BV verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. GIGHOUSE BV verwerkt deze persoonsgegevens tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.
9.3. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, de geboortedatum, het adres, de postcode en woonplaats, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Deelnemer. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om de naam en de antwoorden van de Winnaars op de Website en de Facebookpagina van GIGHOUSE BV te vermelden.
9.4. De Deelnemers garanderen dat zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan GIGHOUSE BV verstrekken en zullen GIGHOUSE BV dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen GIGHOUSE BV wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens.
9.5. Iedere Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:
1.Recht van toegang en inzage:
De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat GIGHOUSE BV van deze persoonsgegevens maakt.
2.Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan GIGHOUSE BV. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om GIGHOUSE BV te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.
De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Actie, zodat GIGHOUSE BV deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
3.Recht van verzet:
De Deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.
9.6. Recht van vrije gegevensoverdracht:
De Deelnemer beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door GIGHOUSE BV verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
9.7. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
Het uitoefenen van deze rechten kan door GIGHOUSE BV daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. De Deelnemers garanderen de authenticiteit van de ingezonden antwoorden. De Deelnemers die antwoorden inzenden hebben kennis van het auteursrecht en portretrecht. Door dit Wedstrijdreglement te aanvaarden, garanderen zij dat zij over alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden foto’s beschikken en dragen zij zonder enige vergoeding uitdrukkelijk en onherroepelijk alle auteurs- en portretrechten op de ingezonden antwoorden over aan GIGHOUSE BV voor alle gekende media en dragers. GIGHOUSE BV heeft hierdoor het recht om alle materialen te publiceren en de reproduceren. De exclusieve overdracht van de auteurs- en portretrechten op de ingezonden antwoorden vindt plaats in de ruimst mogelijk zin.
10.2. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen enkel intellectueel eigendomsrecht van een derde schenden en zullen GIGHOUSE BVdan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de GIGHOUSE BV wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten.
10.3. GIGHOUSE BV verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken door derden op haar in het kader van deze Wedstrijd verkregen auteurs- en portretrechten.

ARTIKEL 11 – BETWISTING

11.1. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: GIGHOUSE BV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.
11.2. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met GIGHOUSE BV alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
11.3. Betreffende de keuze van de winnaars zal geen enkele betwisting worden aanvaard.
11.4. Alle beslissingen van GIGHOUSE BV in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.
11.5. Wanneer één van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.
11.6. Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
11.7. De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.